Programy pre správcov bytov

najomne SBD -  riadiaci informačný systém komplexne zabezpečujúci SPRÁVU BYTOVÉHO FONDU

Riadiaci informačný systém pre správu bytov a nebytových priestorov najomne SBD komplexne rieši problematiku jednak zabezpečenia správy bytového fondu v rámci správcovskej organizácie, jednak komunikácie s vlastníkmi a nájomníkmi bytov a nebytových priestorov.
 

Určenie :
 • bytové družstvá
 • bytové podniky
 • správcovia obecných a podnikových bytov
 • správcovské spoločnosti

 

Základné črty a charakteristika
 1. INFOCENTRUM
 2. Personalizácia informačného systému
 3. Viac ako 30 modulov (podsystémov) pokrývajúcich správu bytov a NP
 4. Evidencia a prideľovanie toolbarov (operatívnych funkcií)
 5. Systém správy dokumentov správcu, autonómne skenovanie
 6. Zabudované riešenie ochrany osobných údajov (GDPR).
 7. Fotogalérie
 8. Tlačové okno s rozšírenými možnosťami tlače
 9. Servisný systém kontroly a upgrade databáz
 10. Automatizované zaznamenávanie chybových stavov
 11. Prepojenie na portál www.najomne.sk - komunikácia s vlastníkmi
 12. Možná verzia báze databázy SQL

 

Výhody
 • integrovaný komplexný informačný systém pre správcov bytov a nebytových priestorov (NP)
 • komplexnosť, široký záber problematiky spravovania bytového fondu
 • modularita, variabilnosť
 • okamžitá previazanosť jednotlivých podsystémov
 • reakcia na legislatívne zmeny
 • sieťová verzia
 • vývoj systému neustále pokračuje
 • zabudovaná ochrana osobných údajov podľa Zákona 18/2018 Z.z.
 • zabudované uplatňovanie Zákona o vlastníctve bytov a nebyt.priestorov
 • obsiahnutý prechod na EURO, (archívy samozrejme v Sk)
 • možnosť prístupových práv k jednotlivým podsystémom viazané na meno užívateľa a heslo.
 • vzájomné prepojenia medzi podsystémami, ktoré sú problémovo orientované.
 • zadaná informácia je okamžite prístupná všade, kde sa s ňou pracuje.
 • zohľadnenie väzieb medzi jednotlivými podsystémami.
 • nestrácajú sa platby pri pohyboch (prevody, výmeny, ...) v rámci bytového fondu.
 • max. počet položiek v zálohovom predpise
 • akceptuje vstupy v elektronickej forme, rovnako aj výstupy
 • automatizovaný kolobeh dokladov.
 • aktuálne zálohové predpisy, budúce zálohové predpisy, ako aj minulé zálohové predpisy. Predpisy je možné zadávať individuálne aj hromadne.
 • vystavuje a eviduje upomienky, pokusy o zmier, dohody o splátkach a eviduje súdne rozhodnutia.
 • tvorba a čerpanie fondov opráv domov, vchodov, bytov.
 • eviduje merače, odpočty médií, podporuje ročné vyúčtovanie médií a služieb aj následný automatizovaný prenos výsledkov do NAJ a UCT .
 • umožňuje rozpis došlých faktúr na objekty, vchody, elektronické faktúry za média a služby s technickými jednotkami.
 • automatizuje predkontáciu rozpisov faktúr prenášaných do UCT, priame prepojenie na ročné vyúčtovanie.
 • účtovanie prebieha v reálnom čase, všetko sa stretáva v účtovníctve.
 • automatizované prepojenie jednotlivých podsystémov na účtovníctvo.
 • poskytovanie informácií vlastnikom cez INTERNET – www.najomne.sk - komunikačná platforma správcu bytov s vlastníkmi
 • automatizovaná tvorba archívov.
 • servis na pozáručnú prevádzku.

 

Moduly

AIS     - základný modul systému najomne SBD

BCV   - bytové a členské  vzťahy

NAJ    - nájomné bytov

SaNP - nájomné spoločných a nebytových priestorov vrátane garáží

FAK   - fakturácia – došlé a vyšlé faktúry

STO   - styk s bankami

UCT   - podvojné účtovníctvo

POK   - pokladňa

OUB   - oprava a údržba bytového fondu

PAS   - pasportizácia a prevádzka bytového fondu

MER   - evidencia meračov

FO      - fondy prevádzky, údržby a opráv

PRV   - právne vzťahy

RV      - ročné vyúčtovanie služieb a médií - možné elektronické doručovanie

PAS   - systém prístupových práv

MTZ   - Materiálno - technické zabezpečenie

HNIM  - Evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku

IP       - Poštová kniha, odoslaná pošta interná pošta

ZML   - Evidencia zmlúv

OBJ   - Evidencia a vystavovanie objednávok

DPR  - Autodoprava

UZN  - Automatizované sledovanie stavu faktúr a uznesení z domových schôdzí s prepojením na WEB

SPD   - Prevádzka správcu

 • Vytváranie a evidencia správ o činnosti správcu
 • Evidencia ostatných finančných nárokov správcu voči vlastníkom
 • Evidencia domových schôdzí, písomných hlasovaní
 • Daň z nehnuteľností – príprava a tlač daňového priznania
 • Evidencia a história odsúhlasených sadzieb a poplatkov (na schôdzach)
 • Evidencie funkcionárov správcu
  • Evidencia zástupcov vlastníkov
  • Evidencia predsedov samospráv(delegátov)
  • Evidencia osôb oprávnených na podpisovanie ZVS
  • Evidencia overovateľov pís.hlasovaní
  • Evidencia osôb zabezpečujúcich upratovanie

WEB   - Prepojenie na portál www.najomne.sk - komunikácia s vlastníkmi

INFOCENTRUM - centrálne alebo personalizované

SER   - servisný podsystém - prideľovanie TOOLBAROV (pohľadov) do podsystémov a Infocentra 

SC      - správa číselníkov

ARC   - systém archívov

VIDEONÁVODY     

 

 

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať na stránke ochrany osobných údajov.

OK, súhlasím